*Voowaarden van onze actie

Bestel tussen 16 januari en 15 april 2023 een poort of een afsluiting en maak kans om een deel van jouw aankoopbedrag terug te winnen met een max. cashback van 2500€ inclusief BTW.

Na registratie van de deelnemers zal er tussen 15 en 27 april 2023 één winnaar gekozen worden, en kan deze het deel van de aankoop teruggestort krijgen op zijn/haar bankrekening.

De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig in België en met een leeftijd van minimum 18 jaar op het moment van deelname met uitzondering van alle personen (inclusief personeelsleden van Afsluitingen De Blay en hun partners) die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkeling, de uitwerking of het beheer van de actie, evenals hun familieleden en die van hun partner. De actie is enkel geldig voor eindconsumenten. De eindconsumenten die wensen deel te nemen aan de actie dienen uiterlijk op 15 april 2023 het online registratieformulier in te vullen. Met een geldig aankoopbewijs bedoelen we een bestelbon of factuur met daarop een duidelijke vermelding van de aankoopdatum.

De aanvraag tot terugbetaling zal behandeld worden binnen een termijn van ongeveer acht weken na de online registratie. De terugbetaling gebeurt via overschrijving en uitsluitend op een Belgisch bankrekeningnummer.
Er kan maximaal één terugbetalingsaanvraag per aangekocht product worden geregistreerd. De actie is niet cumuleerbaar met andere promoties.

Afsluitingen De Blay behoudt zich het recht de actie (voortijdig) te stoppen of eventueel de voorwaarden van de actie te wijzigen indien:
– de actie als gevolg van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties door overheidsinstanties niet, of niet op dezelfde wijze kan worden verdergezet;
– de verdere uitvoering van de actie onmogelijk of niet in dezelfde voorwaarden mogelijk is;

De gegevens die Afsluitingen De Blay verkrijgt in verband met de deelname aan de actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de privacywetgeving  behandeld worden. Door de deelname aan de actie wordt toegestemd dat de gegevens worden verwerkt met het oog op het goede verloop van de actie. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is om de terugbetaling verder af te handelen, de factuur te verwerken of fraude te voorkomen. Er is kosteloze toegang en/of mogelijkheid tot verbetering of verwijdering van de verstrekte gegevens.

U heeft evenzeer het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (commission@privacycommission.be).